Zoeken
Privacybeleid

1 DOEL

Atos Medical (“Atos”) verwerft persoonlijke gegevens via communicatie en interactie met patiënten, zorgverleners, werknemers en overige wegen. Atos respecteert de privacywetgeving inzake persoonlijke gegevens van geregistreerde personen. Atos heeft dit beleid opgesteld om te waarborgen dat wereldwijde toewijding aan privacy onderdeel is van de cultuur en zakelijke handelingen van Atos.

 

2 DEFINITIES

Geregistreerde persoon: iemand van wie informatie wordt verzameld of bewaard.
Persoonlijke gegevens: gegevens van een bekende of identificeerbare geregistreerde persoon, zoals naam, adres, contactgegevens, medische gegevens en betalingsgegevens.

 

3 ALGEMENE BELEIDSVERKLARING

 

Atos heeft een uitgebreid privacyprogramma dat gebaseerd is op internationale principes waaronder de Europese richtlijn betreffende de bescherming van gegevens (95/46/EG), de respectievelijke nationale wetten van de Europese lidstaten en de wetgeving van de VS, zoals de Veiligehavenbeginselen (Safe Harbor Privacy Principles) en de privacy- en beveiligingsvoorschriften (Privacy and Security Rules ) van de Health Information Portability and Accountability Act (“HIPAA”). Waar lokale wetgeving van toepassing is, verwerkt Atos de vereisten en praktijken van dergelijke lokale wetgeving in het eigen plaatselijke privacyprogramma.
Atos moet geregistreerde personen informeren over het doel voor verzameling, verwerking, opslag en openbaarmaking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke geregistreerde personen. De mededeling moet op een heldere en bondige manier worden gecommuniceerd. Deze mededeling wordt aan de geregistreerde personen verstrekt voordat hun persoonlijke gegevens worden verzameld.
Als dat lokaal vereist is, moet Atos toestemming van geregistreerde personen verkrijgen voor het gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens. Dergelijke geregistreerde personen moeten op de hoogte worden gebracht van hun keuzes en de gevolgen voor het niet geven van toestemming of verstrekken van gegevens. Geregistreerde personen moeten ook worden geïnformeerd over de wijze waarop ze hun beslissingen kunnen herzien. Als Atos de privacypraktijken verandert zodat dergelijke gegevens op een nieuwe manier worden gebruikt, moet Atos voor het nieuwe gebruik toestemming vragen aan de geregistreerde personen op wie deze wijziging met betrekking tot de persoonlijke gegevens van toepassing is.
Atos verzamelt alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een transactie of die vereist zijn door de wetgeving. De verzameling geschiedt volgens de lokale wetgeving en voorschriften. Verzamelde gegevens blijven slechts bewaard voor de periode die nodig is voor de transactie of zolang het vereist is volgens de wet in de relevante jurisdictie. Alle doeleinden waarvoor persoonlijke gegevens worden gebruikt, moeten openbaar worden gemaakt aan geregistreerde personen, en er moet toestemming voor worden verkregen.
Atos geeft een recht op toegang tot persoonlijke gegevens en het corrigeren ervan aan geregistreerde personen wier persoonlijke gegevens in het bezit zijn van Atos. Atos zal tijdig op dergelijke verzoeken reageren.
Indien Atos voor geïdentificeerde zakelijke handelingen persoonlijke gegevens deelt met een externe partij, moet Atos via contracten en schriftelijke overeenkomsten van externe partijen eisen zich aan de privacy- en beveiligingscontroles te houden. Externe partijen moeten persoonlijke gegevens ook gebruiken en verwerken overeenkomstig de principes voor keuze en toestemming.
Atos neemt zijn beveiligingsverplichtingen serieus en zet redelijke technische, niet-technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen in tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang tot of openbaarmaking van persoonlijke gegevens.
Atos moet ook waarborgen dat persoonlijke gegevens actueel blijven en moet geregistreerde personen aanmoedigen ervoor te zorgen dat hun persoonlijke gegevens nauwkeurig blijven.
Atos neemt zijn verplichtingen wat betreft de uitvoering van dit beleid en alle privacy- en beveiligingsverplichtingen serieus. Bij Atos zijn medewerkers in dienst die verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze en andere beleidsregels. Geregistreerde personen met vragen kunnen contact met Atos opnemen via de Atos-website of andere contactmethoden die hier vermeld staan. De website is http://www.atosmedical.com/ Atos onderzoekt alle klachten en zal tijdig op dergelijke klachten reageren.
In enkele landen gelden wetten of voorschriften die strenger zijn dan dit beleid. Wanneer er strengere voorschriften gelden voor Atos, zal Atos deze voorschriften uitvoeren. Indien van toepassing neemt Atos de landspecifieke privacybeleidsregels in dergelijke landen over.
Atos onderzoekt alle gevallen van niet-naleving, en werknemers die deze beleidsregels overtreden krijgen sancties opgelegd en worden mogelijk ontslagen.

4 REIKWIJDTE

Dit beleid is wereldwijd van toepassing als minimumnorm voor alle zakelijke activiteiten van Atos waar persoonlijke gegevens bij betrokken zijn. Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die, in papieren of elektronische vorm, worden opgeslagen, overgedragen, verzameld of verwerkt in verband met zakelijke activiteiten van Atos.

 

5 PERIODIEKE CONTROLE

Dit beleid wordt op periodieke basis gecontroleerd door de Compliance officer van Atos.