Zoeken
close

Welcome to Atos Medical

Selecteer uw land

België (Nederlands)
Europe
Belgique (Français)
België (Nederlands)
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Norge
Polska
Portugal
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi
Sverige
UK (English)
Asia
中文(大中華)
日本語 (Japan)
Americas
Brazil
Canada (English)
Canada (French)
USA (English)
Oceania
Australia (English)
New Zealand (English)
Other
International
Confirm your selection
  • Land:België (Nederlands)

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt. De internetpagina’s larycare.com en atosmedical.com (“onze websites”) zijn online informatie- en communicatieservices van Atos Medical AB. Door het openen en gebruiken van onze websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden zoals ze hierin staan vermeld. U moet akkoord gaan met deze voorwaarden om onze website te blijven openen en gebruiken. Lees dit document zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, kunt u mogelijk niet doorgaan met het openen en gebruiken van onze websites.

Sectie 1. Algemene disclaimer; geen medisch advies.

Onze websites worden als gratis openbare service aan u verstrekt voor algemene informatie; u mag er niet op vertrouwen voor specifiek medisch advies. Alle informatie die op onze websites staat of via onze websites wordt verstrekt, is bedoeld voor algemene educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als vervanging van persoonlijk professioneel advies van een arts of andere zorgverlener, of als aanbeveling van een specifiek behandelplan. Niets wat op onze websites staat of via onze websites wordt overgedragen brengt een arts-patiëntrelatie tot stand tussen u en iemand die informatie verstrekt voor onze websites, of tussen u en Atos Medical. De informatie die op onze websites staat, is niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen of genezen van patiënten, en mag niet op andere wijze worden gebruikt of beschouwd als medisch advies, een medische mening of het uitoefenen van het medische beroep. Raadpleeg altijd uw eigen arts of een andere zorgverlener wanneer u een persoonlijke behandeling zoekt voor uw medische diagnose of aandoening, en negeer medisch advies nooit en wacht niet met zoeken naar hulp vanwege iets wat u op onze websites hebt gelezen.

Atos Medical AB aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade of letsel bij personen of eigendommen die voortvloeit uit het gebruik van een product, informatie, idee of instructie in de materialen die via of op onze websites aan u wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor een aspect of functie van onze websites, waaronder deze gebruiksvoorwaarden, op elk moment te wijzigen of te staken, en dergelijke aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het aangepaste aspect of de aangepaste functie van onze websites of de aangepaste gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in deze overeenkomst periodiek te controleren zodat u op de hoogte bent van dergelijke aanpassingen; uw voortdurende gebruik van onze websites is wettelijk bewijs van uw aanvaarding van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden zoals van toepassing op het moment van uw toegang of gebruik. CONTROLEER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN TELKENS WANNEER U ONZE WEBSITES BEZOEKT.

 

Sectie 2. Gebruik van onze inhoud; copyright en handelsmerk.

De inhoud van onze websites (“onze inhoud”), inclusief onder andere tekst, grafieken, afbeeldingen en software gelicentieerd door onze websites, is beschermd onder Amerikaanse en buitenlandse copyrightwetten. De aanspraak op onze inhoud gaat niet over op u of een andere gebruiker van onze websites en blijft bij onze websites of bij de auteurs van de materialen die op onze websites worden geplaatst.

Wij zijn ook eigenaars van de namen die we gebruiken voor onze producten en diensten die we op onze websites vermelden, en deze namen zijn beschermd onder Amerikaanse en internationale wetgeving betreffende handelsmerken. Een ® na een naam op onze websites geeft aan dat het handelsmerk in de Verenigde Staten is geregistreerd. Een ™ na een naam op onze websites geeft aan dat het een niet-geregistreerd handelsmerk is. Alle handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden, bent u geautoriseerd kopieën van onze inhoud te bekijken, e-mailen, downloaden of af te drukken, maar alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Ongeautoriseerd gebruik van onze inhoud kan een inbreuk vormen op copyright, handelsmerk en andere wetten. Wanneer u kopieën van onze inhoud e-mailt, downloadt of afdrukt, moet u alle copyrights en andere in onze inhoud opgenomen mededelingen opnemen, inclusief alle copyrightmededelingen onder aan de pagina.

Onze inhoud mag niet worden onderworpen aan reverse-engineering, demontage, decompilatie, reproductie, transcriptie, opslag in een terugzoeksysteem, vertaling naar een natuurlijke taal of computertaal, hertransmissie in elke vorm of op elke manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkoop of herdistributie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming met betrekking tot onze websites. U mag onze inhoud op geen enkele manier verkopen, aanpassen, reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken voor een openbaar of commercieel doel.

Het gebruik van onze inhoud op een andere website of in een andere computeromgeving in een netwerk voor elk doel, is uitdrukkelijk verboden, hoewel u op uw website HTML-hyperlinks naar onze websites mag plaatsen, die dan onder deze gebruiksvoorwaarden vallen. Door instemming met deze gebruikersvoorwaarden verkrijgt u hierbij een niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie om naar onze websites te linken. Atos Medical AB behoudt zich het recht voor om op elk moment deze licentie in het algemeen of uw recht op het gebruik van specifieke links te herroepen. Als Atos Medical AB deze licentie herroept, stemt u ermee in al uw links naar onze websites onmiddellijk te verwijderen en deactiveren.

Als u de handelsmerken of andere delen van onze inhoud gebruikt op een manier die niet duidelijk is toegestaan onder deze gebruiksvoorwaarden, schendt u de overeenkomst met ons en maakt u mogelijk inbreuk op de wetten betreffende copyright, handelsmerken en andere wetten. Als dit het geval is, herroepen we automatisch onze toestemming voor het gebruik van onze websites en moet u alle kopieën die u van een deel van onze inhoud hebt gemaakt, onmiddellijk vernietigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden. Onze inhoud is onderwerp van wijzigingen zonder kennisgeving, naar redactioneel inzicht van onze websites.

 

Sectie 3. Disclaimers.

ATOS MEDICAL AB EN ONZE WEBSITES GEVEN GEEN VOORSTELLINGEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VAN HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ONZE WEBSITES OF DE INHOUD ERIN OF EROP. DAAROM IS HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES OP EIGEN RISICO.

ATOS MEDICAL AB VERSTREKT ONZE WEBSITES EN DE INHOUD EN DIENSTEN HIERIN OP EEN “AS IS” BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE (UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF STATUTAIR). HIERBIJ SLUITEN ATOS MEDICAL AB EN ONZE WEBSITES, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE GARANTIES UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK UIT. DIT GELDT VOOR UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES, STATUTAIRE OF ANDERE GARANTIES, WAARONDER ONDER ANDERE STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT AANSPRAAK, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ATOS MEDICAL AB EN ONZE WEBSITES GEVEN GEEN VOORSTELLINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF ACTUALITEIT VAN DE INHOUD, DIENSTEN, SOFTWARE, TEKST, AFBEELDINGEN, LINKS OF COMMUNICATIE OP BASIS VAN OF VIA HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES. U STEMT ERMEE IN DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET NEMEN VAN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN DIE NODIG ZIJN OM TE WAARBORGEN DAT ALLE INHOUD DIE U VAN ONZE WEBSITES VERKRIJGT, VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE MOGELIJK DESTRUCTIEVE COMPUTERCODES. IN SOMMIGE STATEN ZIJN BEPERKINGEN OP STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN; DAAROM ZIJN ÉÉN OF MEERDERE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ATOS MEDICAL AB NOCH EEN PERSOON OF BEDRIJF DAT AAN ATOS MEDICAL AB GELIEERD IS, AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES OF HUN INHOUD, DIENSTEN OF MATERIALEN DIE DOOR OF OP ONZE WEBSITES WORDEN VERSTREKT (“DEZE BESCHERMING”). DEZE BESCHERMING OMVAT ALLE CLAIMS, ONGEACHT OF ZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF ATOS MEDICAL AB AL DAN NIET GEADVISEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BESCHERMING DEKT ALLE VERLIEZEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE SCHADE EN GEVOLGSCHADE; SCHADE ALS GEVOLG VAN PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD DOOR SCHULD; GEDERFDE WINST; EN SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING.

 

Sectie 4. Links naar andere websites; advertenties.

 

Onze websites bevatten mogelijk links naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend gegeven als hulpmiddel voor u en niet als aanbeveling door onze websites van enige inhoud hierin of van dergelijke websites van derden. Onze websites zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites van derden; we controleren, beheren of monitoren de materialen op websites van derden niet; en we geven geen voorstellingen wat betreft de inhoud, nauwkeurigheid of wettigheid van materialen op dergelijke websites van derden. Deze websites van derden bevatten mogelijk informatie over het gebruik van producten van Atos Medical AB die niet zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties in uw jurisdictie. Omdat wij dergelijke informatie niet beheren of aanbevelen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of uitvoering van dergelijke websites van derden, of voor uw transacties of interactie ermee.

Als u besluit gelinkte websites van derden vanuit onze websites te openen, doet u dat op eigen risico. Het gebruik van websites van derden is onderwerp van de respectieve gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden, waaronder de respectieve privacybeleidsregels van deze websites. U stemt ermee in geen links op onze websites te plaatsen op zo’n manier dat het lijkt alsof ze gerelateerd zijn aan advertenties of lijken op een aanbeveling van een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in op onze websites geen links te plaatsen die een redelijke persoon mogelijk beschouwt als obsceen, lasterlijk, treiterend, bijzonder aanstootgevend, of kwaadaardig. U stemt ermee in onze websites of de inhoud hiervan niet te vervalsen, en u stemt ermee in geen enkel deel van onze websites naar een server te kopiëren. U stemt ermee in de logo’s of handelsmerken van Atos Medical AB op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien onze websites besluiten advertenties van derden op te nemen, bevatten deze advertenties mogelijk links naar andere websites. Tenzij anders specifiek vermeld, geven onze websites geen aanbeveling voor een product en geven ze geen voorstelling met betrekking tot de inhoud, nauwkeurigheid, of wettigheid van materialen in, of gelinkt via, een advertentie op onze websites.

Sectie 5. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in Atos Medical AB en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiehouders, leveranciers en inhoudsproviders te verdedigen, in te dekken en te vrijwaren van en tegen claims, acties, eisen of aansprakelijkheden, inclusief zonder beperking juridische en boekhoudkundige kosten, als gevolg van, voortvloeiend uit, of gerelateerd aan uw gebruik van onze websites.

 

Sectie 6. Scheidbaarheid.

Als blijkt dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht en in werking zullen blijven. Geen enkele verklaring van afstand van een van deze gebruiksvoorwaarden wordt gezien als verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde.

 

Sectie 7. Divers.

Atos Medical AB garandeert geen voortdurende, ononderbroken of veilige toegang tot onze websites, en de werking van onze websites wordt mogelijk verstoord door factoren die buiten ons bereik liggen. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle opgenomen overeenkomsten in het geval van een fusie of overname automatisch door Atos Medical AB, naar ons eigen inzicht, aan een derde worden overgedragen. Ons verzuim tot handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen leidt er niet toe dat we afstand doen van ons recht op handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. Deze gebruiksvoorwaarden beogen of creëren geen agentschap, partnerschap, joint venture, of relatie tussen werknemer en werkgever, tussen advocaat en cliënt, tussen arts en patiënt, of tussen franchisegever en franchisenemer.

Sectie 8. Volledige overeenkomst.

DEZE VOORWAARDEN VERTEGENWOORDIGEN DE VOLLEDIGE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONZE WEBSITES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES EN ALLE INHOUD HIERIN.